News Hub

Finanzbericht

Halbjahreszwischenbericht 2022

Finanzbericht

ACCENTRO Geschäftsbericht 2021

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 1. Quartal 2021

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 3. Quartal 2020

Finanzbericht

Zwischenmitteilung Q1 2022

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 3. Quartal 2021

Finanzbericht

ACCENTRO HGB-Einzelabschluss 2020

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2020

Finanzbericht

ACCENTRO HGB-Einzelabschluss 2021

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2021

Finanzbericht

ACCENTRO Geschäftsbericht 2020

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 1. Quartal 2020