News Hub

Finanzbericht

Zwischenmitteilung Q1 2023

Finanzbericht

Zwischenmitteilung Q3 2022

Finanzbericht

ACCENTRO Geschäftsbericht 2021

Finanzbericht

Halbjahreszwischenbericht 2021

Finanzbericht

Geschäftsbericht ACCENTRO Konzern 2022

Finanzbericht

Halbjahreszwischenbericht 2022

Finanzbericht

ACCENTRO HGB-Einzelabschluss 2021

Finanzbericht

ACCENTRO Zwischenbericht für das 1. Quartal 2021

Finanzbericht

Geschäftsbericht ACCENTRO Real Estate AG 2022

Finanzbericht

Zwischenmitteilung Q1 2022

Finanzbericht

Zwischenmitteilung Q3 2021

Finanzbericht

ACCENTRO HGB-Einzelabschluss 2020